NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ


Centrum 5KA


Centrum 5KA podporují
Adresa Centra 5KA
Centrum 5ka
Kdo jsme
Nabízíme ti
Něco z 5KA

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK CENTRA 5KA

I. Poslání

Centrum 5KA tu je proto, aby nabídlo pomoc těm mladým lidem na Rychnovsku ve věku 6-26 let, kteří vykazují a nebo je ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování. Tato pomoc spočívá v nabídce sociálních služeb a aktivit, které slouží k předcházení vzniku a k řešení společensky nežádoucího chování v životech mládeže, k nalezení pozitivního a přijatelného životního stylu a k zapojení do společnosti. Centrum 5KA funguje podle principů nízkoprahovosti (být dostupní pro ty, kterým pomáháme), anonymity (pro využívání našich služeb nevyžadujeme znát jméno ani jiné citlivé údaje o uživateli) a křesťanských hodnot.

.

II. Cíle

a) Nabízet uživatelům útočiště – fyzickou, psychickou a sociální ochranu během pobytu v Centru 5KA či poskytovaní služeb terénním pracovníkem. Nabízet služby a aktivity vstřícně a dle standardů kvality tak, aby byly ochráněny práva uživatelů i pracovníků služby. b) Vstřícně a neformálně pomoci uživatelům si uvědomit své potřeby a problémy, se kterými jim služba může pomoci. c) Poskytovat sociální služby a aktivity ve prospěch uživatelů tak, aby mohli co nejsamostatněji řešit svou nepříznivou situaci. d) Nabízet volnočasové aktivity, které pomohou ke zlepšení vztahů uživatelů a pracovníků klubu, a tudíž k efektivnějšímu poskytování sociálních služeb. e) Nabízet uživatelům další možnosti realizace jejich možností a potenciálu formou dalších aktivit OD5K10, z.s., jiných organizací, formou dobrovolnictví nebo pořádání vlastních akcí.

III. Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 6-26 let, kteří jsou ohrožení společensky nepřijatelným a rizikovým chováním, sociálním vyloučením a sami nezvládají řešení své neuspokojivé osobní a sociální situace. Jedná se především o mladé lidi žijící na území Rychnovska. Jde o mladé lidi: a) Trpící sociálním vyloučením v důsledku odlišného životního stylu jejich rodiny a blízkého okolí, který okolní společnost hodnotí jako nepřizpůsobivý. Může se jednat o příslušníky jiného etnika nebo národnosti, kteří jsou zatíženi projevy xenofobie nebo rasismu ze strany většinové společnosti. b) Bez pevného rodinného zázemí, nebo s nepříznivou rodinnou situací, která mladému člověku neposkytuje přirozenou oporu a ochranu proti vzniku společensky nebezpečných jevů (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.) c) Kteří se pohybují v takových neformálních sociálních skupinách, ve kterých jsou běžné společensky nebezpečné jevy, jako je nadměrná konzumace alkoholu, tabáku, drog, předčasné zahájení sexuálního života, kriminalita. d) Kteří odmítají trávit svůj volný čas společensky akceptovatelným způsobem, např. ve standardních institucích jako DDM, a to zejména z důvodu odmítání pravidelnosti a tvoření závazku. e) Řešící různé životní problémy nad jejich síly (závislosti, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, kriminalita, aj.), které vyžadují odbornou pomoc.

IV. Principy poskytovaných služeb:

1. Nízkoprahovost a) Podmínkou užívání Centra 5KA není žádná forma členství nebo registrace. b) Uživatelé se mohou a nemusí zapojovat do připravovaných činností. c) Základní služby jsou poskytovány bezplatně. d) Uživatelé mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby, která je uzpůsobena potřebám cílové skupiny a uživatelé jsou s ní seznámeni. e) Služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem jednotlivcům z cílové skupiny bez ohledu na původ, rasu, orientaci, pohlaví, náboženské vyznání, politickou orientaci či sociální postavení. 2. Anonymita a) Zájemci o službu i uživatelé nemusí personálu klubu sdělit své jméno ani jiné osobní údaje, stačí, když vystupují pod přezdívkou. b) Anonymita nemá vliv na poskytování sociálních služeb personálem klubu. 3. Křesťanské hodnoty a) Úcta k člověku a nezcizitelnost lidské důstojnosti. b) Svobodná vůle a odpovědnost jednotlivce. c) Podpora tradičního modelu rodiny. d) Respektování křesťanských hodnot pracovníků centra ve vztahu k lidskému životu, sexualitě, násilí a k dalším tématům.


Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Moje práva
Adresa
Rychnov nad Kněžnou 516 01 Tylova 373
Kontakt
+420 778 965 814
22690361, není plátce DPH
Číslo bankovního účtu
Fio Banka: 2600445803/2010
E-mail
info@od5k10.cz

Martin Vlasák

Mgr. Martin Vlasák
ředitel sociálních služeb
+420 728 939 412
martin.vlasak@od5k10.cz

Matyáš Pichert

Matyáš Pichert
vedoucí NZDM Centrum 5KA
+420 603 971 029
matyas.pichert@od5k10.cz

Katka Dostrašilová

Katka Dostrašilová
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA
+420 778 444 910
katka.dostrasilova@od5k10.cz

Adéla Horáková

Adéla Horáková
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA
+420 604 568 790
adela.horakova@od5k10.cz

Klára Svobodová

Klára Svobodová
kontaktní pracovnice
NZDM Centrum 5KA

PODPORUJÍ NÁS

Město Rychnov nad Kněžnou

Město DobruškaMěsto Vamberk

Město SolniceNadace Racek


MPSV

SKODA-FOND


KHK

ODKAZY